design: mtomczyk.net

Przedstawione opracowanie stanowi analizę™ funkcjonalno -  przestrzenną… na etapie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu we wsi Plewiska, w rejonie ulicy Kolejowej i ulicy Zielarskiej. Projekt zakł‚adał‚ zabudowę™ mieszkalną…  - wielorodzinną…, jednorodzinną… w zabudowie bliźniaczej, szeregowej oraz jednorodzinnej wolnostojącej wraz z  funkcjami uzupeł‚niają…cymi. Oświatą, handlem, kościołem, a od strony trasy kolejowej budynki garażowe oraz zieleń„ buforową….

Przeprowadzona analiza wykazał‚a, że przy niewielkich zmianach parametrów zapisanych w Projekcie Planu znacznie powię™kszy się™ atrakcyjność‡ tego terenu pod ką…tem inwestycji. Jednocześnie proponowane zmiany scalają… opracowywany obszar z istnieją…cym osiedlem będą…c jego naturalną… kontynuacją…. Tego typu opracowania przeprowadzamy biorą…c pod uwagę™ obowiązujące tendencje w urbanistyce i planowaniu przestrzennym, jak i sytuację™ gospodarczą… i rynku nieruchomości….

39
39
39
ARCHEPLAN